วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ก.ค.ศ.เห็นชอบการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ ตาม ว5

ก.ค.ศ.เห็นชอบการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ ตาม ว5

ก.ค.ศ.เห็นชอบการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ ตาม ว5

จากการที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/ว 5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2554 โดยเห็นชอบให้ส่วนราชการต้นสังกัดเสนอรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ โดยเรียงลำดับคุณภาพของผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์และองค์ประกอบอื่นตามความเหมาะสม และให้เสนอรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวได้เพียง 1 ครั้งในคราวเดียวกัน พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานถึงสำนักงาน ก.ค.ศ. ภายในวันที่ 30 กันยายน 2554 หลังจากนั้นให้สำนักงาน ก.ค.ศ.นำข้อมูลผู้ขอรับการประเมินเสนอ ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการประเมิน ติดตามการประเมินและสรุปรายงานเสนอ ก.ค.ศ. เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้เหมาะสมต่อไป

ขณะนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้รับคำขอให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะฯ รวม 451 ราย จำแนกเป็นผู้ขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 184 ราย และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 267 ราย ซึ่งได้พิจารณาจำนวนคำขอดังกล่าวแล้ว เห็นว่าอยู่ในวิสัยที่สามารถดำเนินการประเมินได้ทั้งหมด

ที่ประชุมจึงเห็นชอบให้ดำเนินการประเมินคำขอทุกรายที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ซึ่งผ่านการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจเพื่อพิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบ และวินิจฉัยคุณสมบัติของผู้ได้รับการคัดเลือก และพิจารณาคำร้องคัดค้านแล้ว

ขอบคุณที่มาจาก
http://www.moe.go.th/websm/2011/nov/306.html

3 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ก.ค.ส.ควรจะรับรองรางวัลครูดีในดวงใจด้วย เพราะเป็นรางวัลระดับชาติด้วย และครูที่ผ่านการคัดเลือกเป็นบุคคลที่มีผลงานที่เป็นประโยชน์ และได้มากด้วยความยากพอสมควร เพราะครูดีในดวงใจ 1 เขตพื้นที่มีหนึ่งคน นั่นหมายความว่า ครูดีในดวงใจ 1 คน คัดมาจากครูเป็น 1000 - 3000 คน

ครูประไพ กล่าวว่า...

ขอฝากผู้ใหญ่ในบ้านเมือง ให้ช่วยรับรองครูดีในดวงใจ เป็นอีกหนึ่งรางวัลที่นำมาใช้ ในว.5 เชิงประจักษ์ได้ เพราะรางวัลนี้เป็นรางวัลที่ทรงคุณค่ามาก 1 เขต มี 1 รางวัลเท่านั้นเอง และกว่าจะได้ไม่ง่ายนะต้องมีคู่แข่งนับร้อยนั้บพัน และเป็นรางวัลจาก สพฐ. ด้วย จึงขอฝากให้ช่วยดูแลรางวัลนี้ด้วย ให้ครูที่ทำความดีได้พลอยรับอานิสงค์จากรางวัลนี้ด้วย

ครูสมพร นครศรีธรรมราช กล่าวว่า...

ข้องใจที่ว่า ทำไมรางวัลครูดีในดวงใจจึงไม่รับรองให้นำมาใช้ใน ว5 เชิงประจักษ์ ขอให้ท่านผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดูแลตรงนี้ด้วย ช่วยหันมาดูด้วย กว่าที่จะได้รางวัลนี้มาไม่ง่ายนะ มันยากและลำบาก เห็นใจครูดีๆบ้างนะ