วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2553

ดาวน์โหลด CAI

เกมภาษาไทย
เกมภาษาไทย I (16/07/08 - 3.53 MB)แบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2) ด้วยวิธีให้นักเรียนดูภาพ แล้วประสมคำให้ถูกต้อง โดยพิมพ์ลงในช่องคำตอบ สร้างด้วยโปรแกรม Authorware

เกมภาษาไทย II (08/08/08 - 5.27 MB)แบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2) ด้วยวิธีให้นักเรียนฟังเสียงพยัญชนะ แล้วคลิกเลือกภาพให้ตรงกับเสียง สร้างด้วยโปรแกรม Authorware

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เรารักการอ่าน (01/08/08 - 2.89 MB)โดย นางสุดารัตน์ รัตนแสงศรีโรงเรียนท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1พัฒนาโดย โคนันคุง

พอลิเมอร์ (18/08/08)บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ว41183 เรื่อง พอลิเมอร์ สำหรับนักเรียนชั้น ม.4โดย ครูรุ่งฤดี มโนรัตน์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมสร้างด้วยโปรแกรม Flash

บทเรียนสื่อคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (16/07/08 - 123 MB)โดย สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

http://www.techno.bopp.go.th/สื่อคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 และช่วงชั้นที่ 2 ที่กำลังจะทดลองใช้ใน 6 จังหวัด คือ ชุมพร นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา กำแพงเพชร นครราชสีมา และกรุงเทพฯ สร้างด้วยโปรแกรม Flash

อินเตอร์เน็ต (Internet)โดย Flash Project TeamThe Library of King Mongkut’s University of Technology Thonburiจากบทเรียน

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อเยาวชน” สร้างด้วยโปรแกรม Flash

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คานและโมเมนต์ (17/04/08 - 189.62 KB)โดย วิรัช คุ้มโภคาสื่อ multimedia ใช้สอนรายวิชา ว33101 เรื่อง คานและโมเมนต์ ระดับช่วงชั้นที่ 3 สร้างด้วยโปรแกรม Captivate 2

CAI 8 กลุ่มสาระ
ข้อสอบแบบ 4 ตัวเลือก (16/03/08 - 13.3 MB)
เกมเศรษฐี (16/03/08 - 12.2 MB)
คู่มือการติดตั้ง (16/03/08 - 402 KB)
โดย นายสมหมาย จันทร์เกษครู (คศ.3) โรงเรียนวัดอ่างทอง หมู่ 3 ต.อ่างทอง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 2
การชั่งน้ำหนักในลิฟท์ (13/11/07 - 12.71 KB)โดย วิมล ชัยวิริยะสื่อ Multimedia รายวิชาฟิสิกส์ ระดับชั้นม.4 เรื่อง การชั่งน้ำหนักในลิฟท์ สร้างด้วยโปรแกรม Flash
ผักและผลไม้ (29/10/07 - 6,208 KB)โดย Fairy

การทดลองเกี่ยวกับ Hill Reaction (07/06/07 - 3,501 KB)โดย อ.ดร.รุ่งรัจน์ วังศพ่าห์โดยการสนับสนุนจากโครงการจัดทำสื่อการสอน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สร้างด้วยโปรแกรม Flash
รายวิชา อักษรยาวี 1โดย อ.กามารุดดิน อิสายะ

ไม่มีความคิดเห็น: